“El Petiso Orejudo” — The Kid who Terrorized 1912 Argentina

This is the story of Cayetano Santos Godino.